You are currently viewing Delnas Trauksmes celšanas centrs – atbalsts trauksmes cēlējam

Delnas Trauksmes celšanas centrs – atbalsts trauksmes cēlējam

  • Post category:Jaunumi

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) jau vairāk nekā 16 gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un ziņotājiem – cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri vēlas ziņot par novērotu korupciju vai citiem sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem. Katru gadu Delnas Trauksmes celšanas centrs saņem vairāk ap 70–80 iesniegumus, no kuriem ap 10 iesniegumi tiek atzīti par trauksmes celšanas gadījumiem. Izvērtējot katru gadījumu, Delna sniedz konsultācijas un atbalstu trauksmes cēlējiem, piedāvā situācijām piemērotākos risinājumus. Lai vairotu izpratni par centra sniegtajām iespējām un atbalstu trauksmes cēlējiem, sarunājāmies ar Delnas juridisko konsultanti Kristu Asmusu.

Kas ir Delnas Trauksmes celšanas centrs?

Lai atbalstītu trauksmes cēlējus, Delna ir izveidojusi Trauksmes celšanas centru, kurā personas var saņemt atbalstu gadījumos, kad tās vēlas ziņot par novērotiem pārkāpumiem, arī korupciju. Delna savos statūtos ir paredzējusi trauksmes cēlēju aizsardzību kā vienu no saviem prioritārajiem darbības virzieniem. Biedrību iesaisti trauksmes cēlēju aizsardzībā un atbalstīšanā paredz arī Trauksmes celšanas likuma 9. pants, kas paredz, ka biedrības sniedz atbalstu, tostarp konsultācijas, trauksmes cēlējiem un personām, kuras vēlas celt trauksmi, lai veicinātu trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību.

Vēlos uzsvērt, ka Delna konsultēja un sniedza atbalstu trauksmes cēlējiem, vēl krietni pirms Trauksmes celšanas likuma stāšanās spēkā 2019. gadā. Kopumā Delna lepojas ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi trauksmes celšanā, trauksmes cēlēju izglītošanā un atbalstīšanā.

Par kādiem jautājumiem es varu vērsties Trauksmes celšanas centrā?

Ņemot vērā, ka Delnas Trauksmes celšanas centra mērķis ir tieši trauksmes cēlēju aizsardzība, savu kompetenci iesniegumu izskatīšanā mēs cenšamies skatīt caur Trauksmes celšanas likumā ietverto trauksmes cēlēja definīciju. Saskaņā ar minēto definīciju persona ir trauksmes cēlējs, ja tā sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un šī informācija gūta, veicot darba pienākumus.

Tomēr neskatoties uz trauksmes cēlēja salīdzinoši šauro definīciju, mēs aicinām visas personas, kuras ir novērojušas iespējamus pārkāpumus, ziņot par tiem.

Ar kādu palīdzību es varu rēķināties, ziņojot par iespējamu pārkāpumu?

Saņemot iesniegumu Trauksmes celšanas centrā, mēs, pirmkārt, izpētām iesniegumā un saistītajos dokumentos ietverto informāciju, kā arī normatīvo regulējumu, lai secinātu, vai aprakstītajā situācijā vispār ir konstatējams tiesību normu pārkāpums. Ja iespējamu pārkāpumu nekonstatējam, mēs sagatavojam atbildi iesniedzējam, kurā paskaidrojam normatīvo regulējumu un to, kā tas ir piemērojams konkrētajā situācijā. Savukārt, ja secinām, ka situācijā ir iespējams pārkāpums, mums ir būtiski noskaidrot, vai iesniedzējs ir uzskatāms par trauksmes cēlēju Trauksmes celšanas likuma izpratnē, lai tālāk persona varētu saņemt likumā noteiktās aizsardzības garantijas.

Tomēr, neskatoties uz to, vai iesniegums ir vai nav uzskatāms par trauksmes cēlēja ziņojumu, vēršoties Trauksmes celšanas centrā, persona var rēķināties, ka saņems aprakstītās situācijas juridisko analīzi un, atkarībā no Delnas tā brīža noslodzes, atbalstu un palīdzību lietas tālākā risināšanā. Mēs sniedzam ieteikumus, kur un kā vērsties tālāk, palīdzam sagatavot dokumentus un pārstāvam ziņotāju iestādēs vai tiesā.

Būtiski atzīmēt, ka 2021. gada 17. decembrī stāsies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums, kas papildinās un pilnveidos jau esošo trauksmes celšanas kārtību publiskajā un privātajā sektorā atbilstoši Eiropas Savienības Trauksmes cēlēju direktīvai. Jaunajā likumā biedrībām ir paredzama plašāka kompetence trauksmes cēlēju aizsardzībā, nosakot tām likumisko pilnvarojumu pārstāvēt trauksmes cēlējus. Līdz ar to Delna varēs pārstāvēt trauksmes cēlēju iestādēs un tieša bez papildu pilnvarojuma noformēšanas, kas, mūsuprāt, var būtiski atvieglot trauksmes celšanas procesu trauksmes cēlējiem.

Kā es varu pārliecināties, ka manā rīcībā esošā informācija ir pietiekama un atbilst trauksmes celšanas gadījumam?

Mēs aicinām trauksmes cēlējus sniegt iespējami detalizētu informāciju par lietas apstākļiem. Tomēr nevajag satraukties, ja iesniedzējam uzreiz nav pieejama visa informācija. Galvenais ir spert pirmo soli un sazināties ar Delnu. Tālāk jau kopīgiem spēkiem mēs identificēsim trūkstošo informāciju, apzināsim iespējas šo informāciju iegūt un veidus, kā konkrēto gadījumu risināt.

Noteikti gribu uzsvērt, ka trauksmes celšana ir būtiska ne tikai tāpēc, lai atrisinātu konkrēto situāciju, bet arī lai identificētu sistēmiskas problēmas vai trūkumus likumdošanā. Delnas, kā arī jebkuras valsts iestādes, kapacitāte, diemžēl, neļauj pārzināt un sekot līdzi aktualitātēm visās jomās. Tāpēc trauksmes celšanai ir būtiska loma, lai izgaismotu un pievērstu uzmanību tām jomām un tiem jautājumiem, kas var palikt nepamanīti vai kam nav pietiekama normatīvā regulējuma.

Neskatoties uz iespējamu pierādījumu trūkumu, mēs tāpat aicinām personas ziņot par gadījumiem, kad ir novēroti iespējami pārkāpumi, lai kopīgiem spēkiem novērstu ne tikai konkrēto pārkāpumu, bet līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos nākotnē.

Kāda ir līdzšinējā Delnas Trauksmes celšanas centra pieredze un tipiskākie gadījumi, par kuriem cilvēki ziņo un vēršas pēc atbalsta?

Delna ir saņēmusi dažādus iesniegumus. Grūti tos iedalīt kategorijās, jo katrs gadījums ir atšķirīgs. Bieži vien cilvēki vēršas pēc palīdzības saistībā ar novērotiem pārkāpumiem sadzīviskās situācijās tādos jautājumos kā atkritumu apsaimniekošana, iespējama uzņēmumu negodīga komercprakse, problēmas apkārtējās vides sakārtošanā. Kāda persona vērsās centrā un ziņoja par ietekmes uz vidi novērtējumu vēja ģeneratoru parka projektos.

Esam saņēmuši arī iesniegumus par pārkāpumiem būvniecības un publisko iepirkumu nozarēs, policijas rīcību, reaģējot uz iesniegumu, pašvaldībās pieņemtiem it kā prettiesiskiem lēmumiem. Esam palīdzējuši cilvēkiem, kas vērsušies centrā ar lūgumu sniegt atbalstu dokumentu sagatavošanā dažādām iestādēm un tiesai.

Delnas Trauksmes celšanas centrs

Saskaroties ar sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem, aicinām neklusēt un sazināties ar Delnas Trauksmes celšanas centru, zvanot uz konsultatīvo tālruni +371 25 756 653,  sūtot e-pastu konsultacijas@delna.lv vai vēstuli Delnas birojam Citadeles ielā 8, Rīgā, LV 1010, Latvija.

Aicinām arī sekot līdz Delnas Trauksmes celšanas centra jaunumiem Delnas mājaslapa un celtrauksmi.lv, kā arī Delnas sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā. Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās. Viens no Delnas darbības virzieniem un stratēģiski svarīga prioritāte ir pilsoniskā vide un atbildība – sabiedrības informēšana un izglītošana par atklātību un pretkorupciju, atbalsts trauksmes cēlējiem un trauksmes celšanas veicināšana.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu, vispirms iezīmējiet to un pēc tam nosūtiet mūsu redaktoriem ar Ctrl+Enter.