You are currently viewing Trauksmes celšana institūcijās – kā noteikt īsto?

Trauksmes celšana institūcijās – kā noteikt īsto?

  • Post category:Jaunumi

Trauksmes celšanas likums paredz, ka viens no mehānismiem, kā trauksmes cēlējs var ziņot par sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem, ir vēršanās institūcijā, kuras kompetencē ir novērst attiecīgo pārkāpumu. Taču saskaroties ar pārkāpumiem un nejēdzībām savā darba vietā, vai dibinot darba tiesiskās attiecības, var rasties neizpratne, pie kuras no institūcijām vērsties. Tādēļ šajā rakstā aplūkosim, kāda ir kompetentās institūcijas loma un, kā noteikt atbilstošo konkrētai situācijai.

Kompetentās institūcijas un to loma trauksmes celšanā

Trauksmes celšanas likums nosaka, ka kompetentā institūcija var būt ikviena publiskas personas institūcija, kas atbilstoši tās kompetencei ir pilnīgi vai daļēji atbildīga par jautājuma risināšanu, par ko ziņo trauksmes cēlējs.[1] Valsts pārvaldes iekārtas likumā, publiskas personas institūcija tiek definēta kā iestāde, kura darbojas publiskas personas vārdā, un, kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, un piešķirti līdzekļi tās darbības īstenošanai, kā arī ir savs personāls.[2]

Vērsties kompetentajā institūcijā, lai ziņotu par konstatēto pārkāpumu, nozīmē iesniegt ziņojumu institūcijā, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci, ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru tiek celta trauksme.

Lai atvieglotu kompetentās institūcijas noteikšanu, likums sniedz indikatīvu iedalījumu trīs grupās:

  1. hierarhiski augstākā iestāde, amatpersona vai lēmējinstitūcija;
  2. nozares vadošā iestāde (institūcija) vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs;
  3. izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra, vai likumā noteiktā institūcija atbilstoši kompetencei, ja iespējamais pārkāpums ir likumpārkāpums, tostarp noziedzīgs nodarījums, kura izmeklēšana ir konkrētās institūcijas īpašā kompetence.[3]

Respektīvi, lai institūcijās celtu trauksmi par noteiktu pārkāpumu, primāri ir noskaidrot, kura no institūcijām ir atbildīga par konkrētā pārkāpuma novēršanu. Tādēļ turpinājumā tiks aplūkotas dažas no iestādēm, kurās var griezties ar trauksmes cēlāju ziņojumu, un par kādu pārkāpumu novēršanu tās atbild.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kā viena no institūcijām, kurās personas var vērsties ar ziņojumu par konstatēto pārkāpumu ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Atklājot korupciju savā darba vidē vai dibinot darba tiesiskās attiecības, persona ar trauksmes cēlēja ziņojumu var griezties KNAB, norādot uz koruptīvām darbībām savā darba vietā.

Ziņot par KNAB kompetencē pamanītu pārkāpumu iespējams aizpildot un iesniedzot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu. Trīs dienu laikā tiek sniegta atbilde par lēmumu, vai iesniegums atzīstams par Trauksmes cēlēja ziņojumu.

Plašāka informācija par trauksmes cēlēja ziņojumu izskatīšanu KNAB pieejama mājaslapā ->.

Valsts ieņēmumu dienests

Cits piemērs, kas ilustrē kompetentās institūcijas noteikšanu, ir vēršanās Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Veicot savus darba pienākumus un saskaroties ar situācijām, kā piemēram, darba algas izmaksāšanu aploksnē, nekorektu grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā vai citiem pārkāpumiem, kas saistīti ar dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem, trauksmes cēlējs var vērsties VID, norādot uz  pārkāpumiem, kas kaitē sabiedrības interesēm.

Ziņot par VID kompetencē pamanītu pārkāpumu iespējams zvanot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, nosūtot to e-pastu: trauksme@vid.gov.lv vai iesniedzot parakstītu iesniegumu trauksmes celšanas ziņojumiem paredzētā urnā, kas atrodas VID administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, 1. stāva informācijas centrā.

Plašāka informācija par trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšanu un izskatīšanu VID, pieejama mājaslapā ->.

Konkurences padome

Konkurences padomē personas var vērsties par pārkāpumiem, kad konstatēta, piemēram, neatļauta vienošanās starp uzņēmumiem, kavējot konkurenci. Padome izskata lēmumu un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā, piemēro attiecīgu sodu likumā paredzētajā kārtībā.

Ziņot Konkurences padomei par tās kompetencē esošiem pārkāpumiem iespējas nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pastu: trauksme@kp.gov.lv.

Plašāka informācija par trauksmes celšanas iespējām Konkurences padomē, pieejama tās mājaslapā ->

Šie ir tikai trīs no piemēriem, kas ilustrē kompetento institūciju lomu trauksmes celšanā par sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem.

Lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu sarakstu un to kontaktinformāciju trauksmes celšanas gadījumā, iesakām apmeklēt Valsts Kancelejas mājaslapu trauksmescelejs.lv

Pamani pārkāpumu, nosaki atbilstošo institūciju un ziņo – neklusē!

Raksts tapis projektā “Atbalsts trauksmes cēlējiem”, ko finansē Atklātības fonds un Alianses pret korupciju Latvijā ziedotāji.


[1] Trauksmes celšanas likums. 1. pants. Likumā noteiktie termini.
https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums

[2] Valsts pārvaldes iekārtas likums. 1.pants. Likumā noteiktie termini.
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums

[3]Valsts Kanceleja. Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu, vispirms iezīmējiet to un pēc tam nosūtiet mūsu redaktoriem ar Ctrl+Enter.