Lai garantētu Trauksmes celšanas likumā paredzēto aizsardzību ir svarīgi, ka informāciju par iespējamo pārkāpumu persona ir ieguvusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

TRAUKSMES CĒLĒJU AIZSARDZĪBA

Trauksmes celšanas likums paredz trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem likumā noteiktas aizsardzības garantijas, proti, tiesības uz:

  • identitātes aizsardzību;
  • aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām;
  • valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;
  • atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;
  • pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;
  • atbrīvošanu no juridiskās atbildības;
  • atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;
  • konsultācijām par savu tiesību aizsardzību.

Aicinām ziņot, izmantojot drošu Delnas tiešsaistes formu -> zino.celtrauksmi.lv